Thông báo về việc giao dịch hồ sơ điện tử

Danh sách nơi đăng ký nơi KCB ban đầu quý 4/2015

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm hoc 2015-2016

Công văn 2405/BHXH-THU v/v giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Bổ sung Danh sách nơi đăng ký nơi KCB ban đầu quý 3/2015 (17/07/2015)

Công văn 1660/BHXH-THU v/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Bổ sung Danh sách nơi đăng ký nơi KCB ban đầu quý 3/2015

Danh sách nơi đăng ký nơi KCB ban đầu quý 3/2015

Công văn 2085/BHXH-BT v/v đơn giản hóa thủ tục BHYT theo hộ gia đình

Công văn 1589/BHXH-THU v/v điều chỉnh, bổ sung công văn 1185/BHXH-THU về việc thu BHYT hộ gia đình