Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài.

03/12/2018 01:40 PM


Kính gửi các đơn vị sử dụng người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài... Chi tiết được hướng dẫn rõ trong file đính kèm sau đây...