Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

11/09/2019 03:57 PM


Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Thực hiện Công văn số 2114/VP-VXTU ngày 18/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo hiểm xã hội Quận 7 Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7.

Đồng thời tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho hội viên các Đoàn thể đặc biệt là Hội Phụ nữ Quận 7  tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 7.