Thông báo thông tin thành lập đơn vị mới Bưu điện Trung Tâm Phú Mỹ Hưng trực thuộc Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh

25/02/2019 08:50 AM


Thông báo thông tin thành lập đơn vị mới Bưu điện Trung Tâm Phú Mỹ Hưng trực thuộc Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh. Thông tin và đầu mối liên hệ của Bưu điện Trung tâm Phú Mỹ Hưng được thể hiện trong file đính kèm sau đây...