Biểu mẫu đăng ký sử dụng IMS và chương trình BHXH

08/05/2013 10:22 AM


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011.
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ IMS
Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 9
 
-          Tên đơn vị, doanh nghiệp:....................... ........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................  Mã số BHXH:........................................................................ ....................................................................................................................................................................                                  
Điện thoại: ......................................................  Email:........................................................................................................
-          Giấy phép thành lập số: .......................................... Ngày:............................................................................................ ............................................................................................................................................................                                           
Do: ..................... ...................................................................................................................................................... cấp.
Ngành nghề hoạt động:.....................................................................................................................................................
-          Họ tên người đại diện pháp nhân:................................................................................................
-          Cán bộ phụ trách BHXH:.................................................................................................................................................
      1.            Đăng ký nhận thông báo công nợ và số tiền đã nộp qua thư điện tử và điện thoại di động:
-          Họ và tên đại diện Ban Lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp:..................................................................................
-          Số điện thoại di động: ......................................................  Địa chỉ email:..................................................................                      
      2.            Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết hồ sơ:
-          Họ và tên:......................................................................................................................................................... .......................
-          Số điện thoại di động: ..................................................................  Địa chỉ email:........................................              
      3.            Đăng ký người quản lý tài khoản IMS và sử dụng “Chương trình Quản lý BHXH”:
-          Họ và tên:......................................................................................................................................................... .......................
-     Số điện thoại di động: .....................................................  Địa chỉ email:...................................
Đơn vị cam kết:
-     Không gởi bài viết và tập tin đính kèm mang nội dung tuyên truyền, quảng cáo, rao vặt, giới thiệu website, hình ảnh, nhạc, phim, truyện,… vào hệ thống IMS.
-     Không gởi bài viết và tập tin đính kèm mang nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm pháp luật và vi phạm thuần phong mỹ tục.
-       Bảo quản tên đăng nhập (user name) và mật khẩu (password) của đơn vị. Khi thay đổi cán bộ phụ trách BHXH-BHYT và quản lý tài khoản IMS, đơn vị thông báo bằng văn bản về cơ quan BHXH.
-   Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả bài viết và tập tin đính kèm đơn vị đã gởi.
 
Nơi nhận                                                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
- Như trên;
- Lưu.
 

File đính kèm