Gia Hạn Thẻ BHYT Năm 2015 Cho Khối Hành Chính Sự Nghiệp

23/12/2014 01:44 PM


 - Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 nhận điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu cho cho người lao động theo phiếu gia nhận hồ sơ 402 đến ngày 15/12/2014.

- Thời gian đơn vị nhận thẻ BHYT:  từ ngày 22/12/2014 đến 26/12/2014.

- Khi đến nhận thẻ BHYT, đơn vị lập phiếu giao nhận hồ sơ 103 và nộp cho quầy TNHS của Bảo Hiểm Xã Hội Quận 9 để được nhận thẻ.