Thông báo về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

30/10/2017 05:20 PM


 BHXH Q9 Thông báo về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH:

Thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, BHXH Q9 lưu ý về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH như sau:

Báo giảm lao động

- Đơn vị lập hồ sơ điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600a;

- Trên mẫu D02-TS “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN”: đối với các trường hợp đã rà soát trả sổ thì ghi “Đã rà soát” vào cột “Ghi chú”.

Xác nhận sổ BHXH (chốt sổ BHXH)

1. Sổ BHXH đã rà soát, trả sổ:

- Căn cứ mẫu D02-TS theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600a báo giảm lao động có ghi “Đã rà soát” vào cột “Ghi chú”, cơ quan BHXH sẽ thực hiện in tờ rời xác nhận sổ BHXH cho người lao động.

2. Sổ BHXH chưa nộp rà soát sổ:

- Đơn vị lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620 (07 ngày làm việc) để được rà soát và xác nhận sổ BHXH.

3. Sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận 626 hoặc 320 (cũ), sổ đang nằm ở cơ quan BHXH quận:

- Đơn vị lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 627 (10 ngày làm việc): cơ quan BHXH sẽ tìm sổ và xác nhận sổ BHXH cho người lao động.

Đơn vị lưu ý:

- Đơn vị đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đến tháng người lao động nghỉ việc;

- Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi cơ quan BHXH thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH cho người lao động theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620.

- Trường hợp đã báo giảm, đã rà soát trả sổ nhưng chưa xác nhận sổ thì đơn vị lập Phiếu giao nhận hồ sơ 627 để xác nhận sổ BHXH cho người lao động.

Trân trọng./.