2242/BHXH-CNTT V/v đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH,BHYT, BHTN trên trang thông tin BHXH Việt Nam

25/06/2019 02:06 PM


Ngày 08/11/2018, BHXH TP ban hành Công văn số 2242/BHXH-CNTT về việc đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên trang thông tin BHXH Việt Nam.

Ngày 08/11/2018, BHXH TP ban hành Công văn số 2242/BHXH-CNTT về việc đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên trang thông tin BHXH Việt Nam.


File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN