Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến 29/11/2019

06/12/2019 10:41 AM


Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh thông báo danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến 29/11/2019. Đề nghị đơn vị lấy file đính kèm trong mục thông báo về kiểm tra các trường hợp thư Bưu điện không gửi tới được đơn vị nếu có đơn vị lấy thư tại bộ phận trả kết của của Cơ quan BHXH quận Bình - quầy 6 hoặc 7 (khi liên hệ nhớ đem theo giấy giới thiệu và CMND)

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh thông báo danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/05/2017 đến 29/11/2019. Đề nghị đơn vị lấy file đính kèm trong mục thông báo về kiểm tra các trường hợp thư Bưu điện không gửi tới được đơn vị nếu có đơn vị lấy thư tại bộ phận trả kết của của Cơ quan BHXH quận Bình - quầy 6 hoặc 7 (khi liên hệ nhớ đem theo giấy giới thiệu và CMND)


File đính kèm