17/04/2019 02:44 PM

Danh sách các công ty vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN chuyển hồ sơ sang Công an Thành phố xử lý vi phạm

08/04/2019 09:37 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được từ ngày 01/04/2019 đến ngày ...

11/03/2019 07:46 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được từ ngày 03/03/2019 đến ngày ...

04/03/2019 05:45 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 03/03/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

04/03/2019 05:44 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 01/03/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

28/02/2019 11:41 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 28/02/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

26/02/2019 11:09 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 26/02/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

25/02/2019 11:50 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 25/02/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

22/02/2019 03:05 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 22/02/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

21/02/2019 10:43 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 21/02/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

Danh sách các công ty vi phạm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý vi phạm

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 01/04/2019 đến ngày 25/04/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 03/03/2019 đến ngày 29/03/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 03/03/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 01/03/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 28/02/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 26/02/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 25/02/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 22/02/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 21/02/2019