24/01/2019 02:26 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới từ ngày 17/01/2019 đến 23/01/2019. ...

16/01/2019 02:03 PM

Danh sách mã bìa thư hồ sơ điện tử của Bưu điện gửi từ ngày 02/01/2019 đến 15/01/2019

16/01/2019 09:53 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được ngày 16/01/2019. Đề nghị đơn vị lọc ...

16/01/2019 09:51 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới từ ngày 03/01/2019 đến 15/01/2019. ...

02/01/2019 01:22 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới từ ngày 27/12/2018 đến 30/12/2018. ...

27/12/2018 11:33 AM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới từ ngày 21/12/2018 đến 26/12/2018. ...

18/12/2018 01:40 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới từ ngày 12/12/2018 đến ...

11/12/2018 01:48 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh thông báo các đơn vị trên địa bàn việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019

11/12/2018 01:46 PM

Cơ quan BHXH quận Bình Thạnh gửi các đơn vị trên địa bàn danh sách thư bị hoàn trả về do Bưu điện không chuyển phát được tới. Đề nghị đơn vị lọc danh sách theo ...

10/09/2018 05:40 PM

Danh sách mã bìa thư tháng 07 năm 2018 của Bưu Điện để đơn vị tra cứu hồ sơ gửi về của BHXH quận Bình Thạnh

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 17/01/2019 đến 23/01/2019

Danh sách mã bìa thư hồ sơ điện tử của Bưu điện gửi từ ngày 02/01/2019 đến 15/01/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được ngày 16/01/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 03/01/2019 đến 15/01/2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 27/12/2018 đến 30/12/2018

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 21/12/2018 đến 26/12/2018

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được từ ngày 12/12/2018 đến 18/12/2018

Thông báo về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019

Danh sách thư hoàn trả về cơ quan BHXH quận Bình Thạnh do Bưu điện không chuyển phát về cho đơn vị được

Danh sách mã bìa thư tháng 07 năm 2018 của Bưu Điện