Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 8 năm 2018.

12/09/2018 01:56 PM


Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 8 năm 2018. Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ truy cập vào ứng dụng để lấy về đối chiếu.

Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 8 năm 2018. Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ truy cập vào ứng dụng để lấy về đối chiếu.