05/10/2018 03:02 PM

Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 9 năm 2018. Đề nghị đơn vị dùng CKS đăng nhập và lấy về đối chiếu. Trân trọng!

12/09/2018 01:56 PM

Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 8 năm 2018. Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Cần Giờ truy cập vào ứng dụng ...

Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 9 năm 2018

Thông báo đã có quyết toán Thông báo kết quả đóng tháng 8 năm 2018.

Thông báo đã có quyết toán tháng 4 năm 2018. Đề nghị đơn vị đăng nhập và lấy đề đối chiếu.

Thông báo đã có quyết toán tháng 3 năm 2018.

Danh sách đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên (tháng 03/2018)

Đã có thông báo quyết toán tháng 02 năm 2018

Công văn số 37 vê việc tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử năm 2018

Công văn số 2771/BHXH-QLT về hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới năm 2018

Thông báo tài liệu phục vụ hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Thông báo đã có quyết toán tháng 9 năm 2017.