Hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình

Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017

Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu mới

Về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ

Hướng dẫn không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm

Chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK qua tài khoản cá nhân của người lao động

Cung cấp số tài khoản của người hưởng lương hưu

Thông báo lại thủ tục nộp hồ sơ gộp sổ BHXH đối với người lao động có nhiều sổ

Hướng dẫn về việc gửi hồ sơ qua bưu điện