Tham gia BH thất nghiệp cho tất cả NLĐ ký kết hợp đồng từ 03 tháng trở lên theo Luật BHXH mới 2015

huong dan ve tra the BHYT

Chấn chỉnh việc đăng ký KCB ban đầu tại các đại lý thu BHYT toàn dân 2015

Giao dịch Hồ Sơ BHXH, BHYT qua internet

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ ĐỌNG TỪ 3 THÁNG ĐẾN HẾT 01/2015

Danh sách bệnh viên đăng ký KCB Q1- 2015

Hướng dẫn mới 218 cua BHXHTP về BHYT toàn dân bổ sung HD 161-2015

Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

V/v chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần trên mẫu C70a-HD.

Các đơn vị phối hợp BHXH nhận ấn phẩm tuyên truyền