Đối chiếu số lao động tham gia BHXH với lao động Cục thuế cung cấp

11/04/2019 01:35 PM


Căn cứ Công văn số 344/BHXH-KTTN ngày 19/02/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc khai thác số lao động chưa tham gia BHXH căn cứ vào dữ liệu Cục thuế cung cấp. Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè thông báo việc đối chiếu số lao động đang tham gia BHXH tại thời điểm tháng 12/2018: Thời gian thực hiện: từ ngày 11/04/2019 đến ngày 30/11/2019. Danh sách đơn vị đối chiếu số lao động đính kèm. Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè  sẽ thông báo cụ thể thời hạn đối với từng đơn vị và hướng dẫn nội dung chẩn bị qua địa chỉ mail đơn vị đã đăng ký.