V/v cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

18/11/2019 08:47 AM


Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh  đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau: - Đối với các đơn vị sử dụng lao động: đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 trước ngày 31/12/2019. - Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019 -2020 trước ngày 31/12/2019. Trường hợp lập Danh sách tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020. - Đối với các đối tượng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý: hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019; Lập Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D03-TS) cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Trường hợp đơn vị lập và nộp tiền không đúng với thời gian quy định dẫn đến việc cấp thẻ BHYT bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh. Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.