Giao dịch điện tử và chi trả qua tài khoản cá nhân trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức 

16/07/2019 08:55 AM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và hưởng ứng cuộc vận động thanh toán không dùng tiền mặt khi chi trả trợ cấp BHXH, Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  1. Hồ sơ điện tử:

Các đơn vị thực hiện nộp hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc phần mềm do các nhà I-VAN cung cấp, cách thức như sau:

  • Đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70a-HD), ký số và gửi cho cơ quan BHXH qua cổng thông tin điện tử.
  • Nộp các chứng từ giấy có liên quan (giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy khai sinh…) qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan BHXH.
  • Nhận kết quả giải quyết (bản điện tử C70b-HD) từ cơ quan BHXH qua cổng thông tin điện tử hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
  • Khi giao dịch điện tử, đơn vị căn cứ chứng từ ốm đau, thai sản, số ngày thực nghỉ của người lao động để lập danh sách đề nghị, ký số và chuyển danh sách đến cổng thông tin điện tử. Cơ quan BHXH sẽ truy cập hệ thống quản lý để tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xét duyệt. Sau khi nhận được chứng từ giấy, cơ quan BHXH kiểm tra lại, nếu phải điều chỉnh giảm mức hưởng thì sẻ cấn trừ quyết toán liền kề gần nhất. Đơn vị phải chịu trách nhiệm thu hồi khoản tiền chi sai do đề nghị của đơn vị.
  • Thời hạn gải quyết 10 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan BHXH nhận được chứng từ bản giấy.

Lưu ý: chứng từ bản giấy gửi qua dịch vụ bưu chính phải gửi cùng với Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử (630, 630a, 630b, 630c) và gửi cùng ngày gửi mẫu C70a-HD đã được ký số qua cổng thông tin điện tử.

  1. Thực hiện chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân:

Kể từ ngày 01/8/2019, khi lập mẫu C70a-HD, đơn vị kê khai số tài khoản, tên ngân hàng của người lao động vào cột “hình thức nhận trợ cấp” (cột C), cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả trợ cấp ốm đau , thai sản, dưỡng sức vào tài khoản cá nhân người lao động theo đề nghị của đơn vị.

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình đề nghị các đơn vị cùng phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình để được hướng dẫn thêm./.


File đính kèm