V/v cung cấp mã số thuế cá nhân của người lao động

03/09/2019 09:39 PM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Tân Bình

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 664/CNTT-QLDL ngày 25/6/2019 về việc khai thác dữ liệu do Tổng cục Thuế chuyển sang; Công văn số 1949/BHXH-QLT ngày 28/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp mã số thuế cá nhân. Bảo hiểm xã hội quận hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. BHXH quận sẽ gửi "Danh sách cá nhân tham gia thuế" (qua email) cho các đơn vị.

2. Đơn vị căn cứ "Danh sách cá nhân tham gia thuế" thực hiện đối chiếu mã số thuế cá nhân, những trường hợp chưa có thông tin hoặc thông tin dữ liệu chưa chính xác thì điều chỉnh, bổ sung vào cột mã số thuế điều chỉnh, bổ sung.

3. Không sửa tên file mà BHXH quận đã chuyển cho đơn vị. Đồng thời, gửi kết quả file mềm về email tanbinh@hochiminh.vss.gov.vn chậm nhất ngày 10/9/2019.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ cơ quan BHXH (Tổ Thu) để phối hợp giải quyết./.


File đính kèm