[Infographic] Những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

29/11/2019 10:04 AM


Ngày 23/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW; trong đó đặt ra những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH thời gian tới.(Nguonhttps://baohiemxahoi.gov.vn/)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN