Tỷ giá quy đổi các năm cũ

13/11/2012 02:26 PM


1/ Căn cứ quy đổi USD sang VND:

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc” quy định: Đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và ghi sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được thực hiện như sau:

a) Tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

b) Tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được ghi trong sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là tiền lương, tiền công bằng đồng Việt Nam được tính theo quy định tại điểm a khoản này.
2/ Tỷ giá quy đổi các năm :

2.1. Năm 2007

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2007: 16.101 đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2007: 16.132 đồng/USD

2.2. Năm 2008

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2008: 16.112 đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2008: 16.517 đồng/USD

2.3. Năm 2009

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2009: 16.975 đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2009: 16.954 đồng/USD

2.4. Năm 2010

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2010: 17.941 đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2010: 18.544 đồng/USD

2.5. Năm 2011

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2011: 18.932 đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2011: 20.618 đồng/USD

2.6. Năm 2012

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2012: …..đồng/USD

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2012: ……. đồng/USD

 2.7. Năm 2013

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2013: 20.828 đồng/USD 

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2013: 21.036 đồng/USD

2.8. Năm 2014

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2014: 21.036 đồng/USD 

- Tỷ giá 6 tháng cuối năm 2014: 21.246 đồng/USD

2.9. Năm 2015

- Tỷ giá 6 tháng đầu năm 2015: 21.246 đồng/USD

- Tỷ giá quy đổi 6 tháng cuối năm 2015: 21.673 đồng/USD

2.10. Năm 2016

- Tỷ giá quy đổi 6 tháng đầu năm 2016: 21.890 đồng/USD

Tỷ giá quy đổi 6 tháng cuối năm 2016: 21.865 đồng/USD