• THƯ VIỆN ẢNH

Hội nghị phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo thụ hưởng chính sách đạt hiệu quả cao. (14 giờ, ngày 07 tháng 11 năm 2019)

Mô tả :

  • Người tạo: BHXH Thành phố HCM
  • Số lượng: 4 ảnh
  • Ngày tạo: 14/12/2019