Các phòng chức năng

12/09/2011 03:30 PM


 CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG BHXH TỈNH TRÀ VINH

 

- Văn phòng

   ĐT : 0294.3864726 

  Email: vanphong@travinh.vss.gov.vn

  ĐT : 0294.3868804 (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ)

  Email: tthc@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Tổ chức cán bộ

   ĐT : 0294.3864811

  Email: tccb@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

   ĐT : 0294.3864985

  Email: khtc@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Giám định BHYT

   ĐT : 0294.3864385

  Email:  gdbhyt@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

   ĐT : 0294.3868804

  Email: tthc@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Chế độ BHXH

   ĐT : 0294.3866254

  Email: cdbhxh@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Cấp Sổ, thẻ

   ĐT : 0294.3868805

  Email: cst@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra

   ĐT : 0294.3868807         

  Email: ttkt@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Quản lý Thu

   ĐT : 0294.3865250

  Email:  qlt@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Công nghệ thông tin

   ĐT : 0294.3864372

  Email: cntt@travinh.vss.gov.vn

 

- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

   ĐT : 0294.3868813

  Email: ttptdt@travinh.vss.gov.vn