Bảo hiểm y tế bắt buộc

05/10/2011 08:23 AM


BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

***

     Căn cứ vào Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Đối tượng tham gia BHYT được phân làm 5 nhóm đối tượng, cụ thể từng nhóm như sau:

     Nhóm 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

     a. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động):

     Mức đóng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hàng tháng, trong đó:

     - Người SDLĐ đóng 3%

     - Người lao động đóng 1,5%.

     b. Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

     Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó:

     - Người SDLĐ đóng 3%

     - Người lao động đóng 1,5%.

     Nhóm 2: Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

     a. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

     Mức đóng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động do tổ chức BHXH đóng.

     b. Người đang hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

     c. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng.

     Mức đóng tại điểm b và c của nhóm này bằng 4,5% mức lương cơ sở do tổ chức BHXH đóng.

     d. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Mức đóng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp do tổ chức BHXH đóng.

     Nhóm 3: Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

     a. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

     Mức đóng 4,5% tiền lương tháng đối với người hưởng lương và 4,5% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí, do ngân sách nhà nước đóng.

     b. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

     c. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

     d. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bao gồm:

     - Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

     - Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo khoản 6 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;

     - Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

     - Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

     - Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

     - Người tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

     - Thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

     đ. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

     e. Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này, không phân biệt hộ khẩu thường trú);

     g. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội hằng tháng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

     h. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

     i. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

     k. Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm i khoản này, bao gồm:

     - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

     - Con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

     l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a của nhóm này (trừ con đẻ, con nuôi dưới 6 tuổi);

     m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

     Các đối tượng tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m tại nhóm này đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, do ngân sách nhà nước đóng. Trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó mà không phải đóng BHYT.

     n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;

     Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng

     Nhóm 4: nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

     a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

     b) Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

     c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

     Mức đóng của nhóm này bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (cận nghèo 70% mức đóng; HSSV 30% mức đóng; Hộ gia đình nông lâm, ngư và diêm nghiệp 30% mức đóng). Không áp dụng giảm trừ mức đóng.

     Nhóm 5: Nhóm tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

     a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các nhóm 1, 2, 3 và 4 và người đã khai báo tạm vắng;

     b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các nhóm 1, 2, 3 và 4;

     Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người.

     Mức đóng 4,5% mức lương cơ sở, do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng người thứ nhất.