UBND huyện Cầu Kè: giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn.

11/03/2020 09:15 AM


Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 của huyện, tiến đến đạt các mục tiêu Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 03/9/2018 của Huyện ủy“thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”; Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 17/5/2019 của Huyện ủy“về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT BHXH tự nguyện trong tình hình mới”Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Cán bộ BHXH huyện tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện

Mới đây, UBND huyện Cầu Kè đã ban hành Công văn số 164/UBND-VX về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường các giải pháp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 được giao, đồng thời chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện, các ngành Đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Định kỳ báo cáo những khó khăn, vướng mắc đề xuất Chủ tịch UBND huyện để kịp thời xử lý trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra năm 2020.

BHXH huyện Cầu Kè