Quy định mới về Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan BHXH

19/03/2020 02:41 PM


Ngày 11/03/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt nam đã ra Quyết định số 378/QĐ-BHXH Ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam.

Quyết định số 378/QĐ-BHXH quy định địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân cụ thể như sau:

Địa điểm tiếp công dân

Cơ quan BHXH các cấp phải bố trí phòng tiếp công dân riêng tại vị trí thuận tiện, có nơi để công dân ngồi chờ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khang trang, lịch sự, có đủ các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân; không tiếp công dân tại phòng làm việc của công chức, viên chức; Tại phòng tiếp công dân phải thực hiện niêm yết nội quy tiếp công dân, trong đó phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền, nghĩa vụ của công dân, các hành vi nghiêm cấm trong tiếp công dân; hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo, thời gian thường trực tiếp công dân và công bố trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan.

Tổ chức tiếp công dân

- Tại BHXH Việt Nam: Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc tiếp công dân của BHXH Việt Nam. Biên chế viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân do Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra bố trí trong biên chế được giao của Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

- Tại BHXH tỉnh: Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện việc tiếp công dân của BHXH tỉnh. Giám đốc BHXH tỉnh bố trí ít nhất một viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc biên chế được giao của Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

- Tại BHXH huyện: Giám đốc BHXH huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiếp công dân của BHXH huyện và bố trí ổn định một viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc biên chế được giao của BHXH huyện.

Thời gian tiếp công dân

Cơ quan BHXH các cấp tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần và tiếp công dân đột xuất.

- Tại BHXH Việt Nam: Tổng Giám đốc tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ tết, ngày lễ, ngày nghỉ hàng tuần thì thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp; tiếp công dân đột xuất theo khoản 5 Điều này. Trường hợp Tổng Giám đốc bận vì lý do công việc thì phân công Phó Tổng Giám đốc thực hiện tiếp công dân. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp phối hợp tiếp công dân theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

- Tại BHXH tỉnh: Giám đốc BHXH tỉnh tiếp công dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 1 ngày; tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Giám đốc bận vì lý do công việc thì phân công Phó Giám đốc thực hiện tiếp công dân. Trưởng các Phòng nghiệp vụ phối hợp tiếp công dân theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

- Tại BHXH huyện: Giám đốc BHXH huyện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 2 ngày; tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Giám đốc bận vì lý do công việc thì phân công Phó Giám đốc thực hiện tiếp công dân.

Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Khi có yêu cầu khẩn thiết theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Trưởng phòng Phòng Thanh tra - kiểm tra, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

Theo Quyết định số 378/QĐ-BHXH, những quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của cơ quan BHXH phải được thực hiện theo các nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc KNTC theo quy định của pháp luật. Bảo đảm bí mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người tố cáo, người bị khiếu nại, người bị tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Quyết định cũng nêu rõ, cần thực hiện thống nhất quy trình tiếp công dân, giải quyết KNTC trong toàn Ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời… Những nội dung không hướng dẫn trong văn bản này, thì được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, tại Công văn số 469/BHXH-TTKT ngày 18/2/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Ngành.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra