Đại hội CĐCS nhiệm kỳ VIII ( 2013-2015)

BHXH tổ chức KCB miễn phí tại xã Hàm Tân

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHXH, BHYT và các chính sách BHXH

Kết quả thu 6 tháng đầu năm

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Đại hội Chi đoàn BHXH tỉnh Trà Vinh

Triển khai Đề án phát triển BHYT trên địa bàn tỉnh đến năm 2014

Đại hội Cựu Chiến binh cơ quan nhiệm kỳ III (2012 – 2017)

Chủ tịch UBND tỉnh: Phê duyệt đề án phát triển BHYT trên địa bàn tỉnh đến năm 2014

BHXH Trà Vinh mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3