Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • HS cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (8)
Trích yếu: Mau so 30-BHYT xac nhan doi tuong va thoi gian tham gia BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 08-SBH Bien ban giao nhan so BHXH.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 06-SBH_cap lai so do nguoi tham gia BHXH lam mat.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 05-THE BB thu hoi tam giu the BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 04-SBH Danh sach de nghi cap so BHXH cho nguoi lao dong ky truoc.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 02-THE_Don de nghi cap lai the BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 01-TN_cap so cho nguoi tham gia BHXH tu nguyen.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 01-TBH_cap so cho nguoi tham gia BHXH bat buoc.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực