Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu Thu BHXH, BHYT, BHTN (22)
Trích yếu: Mẫu DK01: Danh sách Hộ gia đình tham gia BHYT(Hộ gia đình)
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày có hiệu lực:
20/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày có hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D02-TS:Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN(Đơn vị)
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện(Đại lý thu)
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK3:Tờ khai tham gia BHXH, BHYT(Đơn vị)
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực