Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (109)
Trích yếu: Mẫu 11B-HSB_Đơn xin hưởng thai sản sau khi nghỉ việc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 11A-HSB_Đơn xin hưởng thai sản khi sinh mẹ chết
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 16-HSB_Đơn xin chuyển nơi nhận lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số D07-TS : Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số D03-TS : Danh sách người chỉ tham gia BHYTia BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số D02-TS_Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số D01-TS : Đơn đề nghị
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số D01b-TS : Văn bản đề nghị của đơn vị
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực