Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu các chế độ chính sách BHXH (34)
Trích yếu: Mẫu 5B-HSB_Xác nhận nghỉ chăm sóc con ốm
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C65-HD_Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu giấy xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 16-HSB_Đơn xin chuyển nơi nhận lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C70a_HD: Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C70a-HD_Danh sách đề nghị giải quyết hưỡng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 09A-HSB_Tờ khai của thân nhân
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C13 - HSB_ Giấy ủy quyền
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực