Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (109)
Trích yếu: Mau so 05-THE BB thu hoi tam giu the BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 04-SBH Danh sach de nghi cap so BHXH cho nguoi lao dong ky truoc.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 02-THE_Don de nghi cap lai the BHYT.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 01-TN_cap so cho nguoi tham gia BHXH tu nguyen.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau so 01-TBH_cap so cho nguoi tham gia BHXH bat buoc.doc
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 12-HSB_QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHĨ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 05B-HSB_VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 05A-HSB_VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực