Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh ủy, UBND, Sở ngành (47)
Trích yếu: Công văn số 3340/UBND-KGVX ngày 10/09/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày có hiệu lực:
13/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3866/UBND-KGVX ngày 07/11/2016 của UBND TV:V/v phối hợp rà soát, bàn giao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động
Ngày ban hành:
29/11/2016
Ngày có hiệu lực:
29/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 170/CV-TU ngày 13/10/2016 của TUTV:V/v đẩy mạnh thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1441/SYT-KHTC ngày 18/10/2016 của Sở Y Tế:V/v thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND TV:V/v Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người..
Ngày ban hành:
16/11/2016
Ngày có hiệu lực:
16/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TV:V/v ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 04 Luat BHXH.DOC
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 01 HD - SNV ngày 23/02/2012 của Sở Nội Vụ : V/v Hướng dẫn hỗ trợ mua BHYT và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp khóm tỉnh Trà Vinh.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực