Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh ủy, UBND, Sở ngành (47)
Trích yếu: Công văn số 1669/UBND-VX ngày 20.05.2013: V/v Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08.05.2013 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ số 1323 QĐ-UBND ngày 12.07.2013: V/v ban hành KH thực hiện chương trình hành động số 25-Ctr/TU ngày 18.01.2013 của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQ 21-NQ/TW của Bộ chính trị...
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1956/QD-UBND ngày 18.10.2013: V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh Trà vinh.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 65/TB-SYT ngày 31/12/2015 của Sở Y Tế:Danh sách các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu theo các tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 715_UBND-VX ngày 12.03.2014: V/v thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho thân nhân người lao động
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3090_UBND-VX ngày 25-9-2014:V/v tăng cường công tác phối hợp cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết đinh số 21_2014-QD-UBND ngày 06-10-2014:V/v quy định mức thu dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2083-QD-UBND ngày 10-12-2014:V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực