Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (159)
Trích yếu: Báo cáo số 04/BC-BHXH ngày 05/01/2017 của BHXH Trà Vinh V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 157/BHXH-KHTC ngày 11/07/2019 của BHXH Trà Vinh V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý II và 6 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày có hiệu lực:
12/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 475/BHXH-QLT ngày 03/7/2019 của BHXH Trà Vinh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày có hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 435/BHXH-QLT ngày 20/6/2019 của BHXH Trà Vinh V/v thực hiện kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 431/BHXH-QLT ngày 19/6/2019 của BHXH Trà Vinh V/v hướng dẫn điều chỉnh mức lương cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN , BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2019
Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày có hiệu lực:
21/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 430/BHXH-QLT ngày 19/6/2019 của BHXH Trà Vinh V/v rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Mẫu TK1-TS
Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày có hiệu lực:
21/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 435/BHXH-QLT ngày 20/6/2019 của BHXH Trà Vinh V/v thực hiện kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày có hiệu lực:
21/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 326/TB-BHXH ngày 20/05/2019 của BHXH Trà Vinh V/v hiệu lực Khám bênh, chữa bệnh BHYT đối với Phòng khám Đa khoa Đặng Tuyền
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực