Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định, QĐ Chính phủ (52)
Trích yếu: Nghị định 01/2016/ND/CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ:V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 21/2016/QD-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ:V/v quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính Phủ:V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buột đối với quân nhân, CA nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ:V/v quy định mức lương cơ sở đối với, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực