Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố tháng 11 năm 2019

04/12/2019 11:03 AM


BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố tháng 11 năm 2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 VÀ LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

THÁNG 11 NĂM 2019

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
I Lãnh đạo BHXH tỉnh      
1 Hà Thị Nhung Phó Giám đốc 11/11/2019  
2 Phạm Đình Chính Phó Giám đốc 20/11/2019  
II BHXH huyện Yên Sơn      
1 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 05/11/2019  
2 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 14/11/2019  
III BHXH huyện Sơn Dương      
1 Trịnh Duy Đức Phó Giám đốc 11/11/2019  
2 Trịnh Duy Đức Phó Giám đốc 20/11/2019  
IV BHXH huyện Hàm Yên      
1 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 05/11/2019  
2 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 15/11/2019  
V BHXH huyện Chiêm Hóa      
1 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 05/11/2019  
2 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 15/11/2019  
VI BHXH huyện Na Hang      
1 Triệu Văn Toàn Phó Giám đốc 11/11/2019  
2 Triệu Văn Toàn Phó Giám đốc 20/11/2019  
VII BHXH huyện Lâm Bình      
1 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 11/11/2019  
2 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 20/11/2019  
VIII BHXH thành phố      
1 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 05/11/2019  
2 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 07/11/2019  
3 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 12/11/2019  
4 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 14/11/2019  
5 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 19/11/2019  
6 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 21/11/2019  
7 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 26/11/2019  
8 Phạm Tiến Dũng Giám đốc 28/11/2019  

 

BBT