Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 02/2020

03/02/2020 09:53 AM


BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 02 năm 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VÀ LÃNH ĐẠO BHXH CÁC HUYỆN THÁNG 02 NĂM 2020

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
I Lãnh đạo BHXH tỉnh      
1 Đào Duy Hiện Giám đốc 10/02/2020  
2 Phạm Thái Sơn Phó Giám đốc 20/02/2020  
II BHXH huyện Yên Sơn      
1 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 05/02/2020  
2 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 20/02/2020  
III BHXH huyện Sơn Dương      
1 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 10/02/2020  
2 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 20/02/2020  
IV BHXH huyện Hàm Yên      
1 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 05/02/2020  
2 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 17/02/2020  
V BHXH huyện Chiêm Hóa      
1 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 05/02/2020  
2 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 17/02/2020  
VI BHXH huyện Na Hang      
1 Triệu Văn Toàn Phó Giám đốc 10/02/2020  
2 Triệu Văn Toàn Phó Giám đốc 20/02/2020  
VII BHXH huyện Lâm Bình      
1 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 10/02/2020  
2 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 20/02/2020  

 

BBT