Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 01 năm 2020

30/12/2019 01:20 PM


BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố tháng 01/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG VÀ LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
I Lãnh đạo BHXH tỉnh      
1 Hà Thị Nhung Phó Giám đốc 10/01/2020  
2 Phạm Đình Chính Phó Giám đốc 20/01/2020  
II BHXH huyện Yên Sơn      
1 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 07/01/2020  
2 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 21/01/2020  
III BHXH huyện Sơn Dương      
1 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 10/01/2020  
2 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 20/01/2020  
IV BHXH huyện Hàm Yên      
1 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 06/01/2020  
2 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 15/01/2020  
V BHXH huyện Chiêm Hóa      
1 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 06/01/2020  
2 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 15/01/2020  
VI BHXH huyện Na Hang      
1 Bùi Lưu Thành Giám đốc 10/01/2020  
2 Bùi Lưu Thành Giám đốc 20/01/2020  
VII BHXH huyện Lâm Bình      
1 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 10/01/2020  
2 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 20/01/2020  

 

BBT