Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 4/2020

31/03/2020 10:52 AM


BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 4/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 VÀ LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN THÁNG 4 NĂM 2020

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
I Lãnh đạo BHXH tỉnh      
1 Đào Duy Hiện Giám đốc 10/4/2020  
2 Phạm Đình Chính Phó Giám đốc 20/4/2020  
II BHXH huyện Yên Sơn      
1 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 07/4/2020  
2 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 17/4/2020  
III BHXH huyện Sơn Dương      
1 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 10/4/2020  
2 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 20/4/2020  
IV BHXH huyện Hàm Yên      
1 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 06/4/2020  
2 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 15/4/2020  
V BHXH huyện Chiêm Hóa      
1 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 06/4/2020  
2 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 15/4/2020  
VI BHXH huyện Na Hang      
1 Bùi Lưu Thành Giám đốc 10/4/2020  
2 Bùi Lưu Thành Giám đốc 20/4/2020  
VII BHXH huyện Lâm Bình      
1 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 10/4/2020  
2 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 20/4/2020  

 

BBT