11/12/2016 01:00 AM

Số điện thoại: 02073.823.661 - Số máy lẻ 361 Email: cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

10/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.092 - Số máy lẻ 301 - Email: gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

09/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.660 - Số máy lẻ 421 - Email: qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

08/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.828.179 - Số máy lẻ 460 - Email: ttptdt@tuyenquang.vss.gov.vn

07/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.825.349 - Số máy lẻ 401 Email: cst@tuyenquang.vss.gov.vn

06/12/2016 12:00 AM

Điện thoại: 02073.828.259 - Số máy lẻ 390 - Email: tccb@tuyenquang.vss.gov.vn

05/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.226 - Số máy lẻ 201 Email: khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

04/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.872 - Số máy lẻ 101 - Email: ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

03/12/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.871 - Số máy lẻ 389 - Email: cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

01. GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

02. PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

03. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

04. PHÒNG QUẢN LÝ THU

05. PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG

06. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

07. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

08. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

09. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

10. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN