Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

02/12/2016 12:00 AM


         Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

         Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

        1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

        1.1. Thành phần hồ sơ:

         a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

         b) Sổ BHXH đã cấp.

         1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

          2.1. Thành phần hồ sơ:

          a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

          b) Sổ BHXH;

          c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

          2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

          3.1. Thành phần hồ sơ:

          a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

          b) Sổ BHXH;

          c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

          3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

          4.1. Thành phần hồ sơ:

          a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

          b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

          c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

          4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.