Hồ sơ tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

02/08/2016 12:00 AM


HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015

của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


          HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

          I. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

           1. Thành phần hồ sơ:

           1.1. Người lao động:

           a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

           b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

           1.2. Đơn vị:    

          a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

          b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

        c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

          2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          II. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

         1. Thành phần hồ sơ:

         1.1. Người lao động: như quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 21;

         Trường hợp ngừng tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

         1.2. Đơn vị:

         a) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

       b) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

        Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

       2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

      III. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

     1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN

      1.1. Thành phần hồ sơ:

      a) Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

      b) Đơn vị:

      - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

      - Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02).

      1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

       2. Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

      2.1. Trường hợp người lao động truy nộp thông qua đơn vị nơi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: hồ sơ tương tự Khoản 1 Điều này.

      2.2. Trường hợp người lao động tự đăng ký truy nộp tại cơ quan BHXH:

Hồ sơ của người lao động gồm:

     - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

       - HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

       3. Các trường hợp truy thu theo quy định của Chính phủ: BHXH Việt Nam hướng dẫn trong từng trường hợp cụ thể.

        IV. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

         1. Thành phần hồ sơ:

        1.1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

         1.2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

          2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

        V. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

        1. Thành phần hồ sơ:

       1.1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

       1.2. Hồ sơ kèm theo (Phụ lục 01);

       1.3. Sổ BHXH đối với người lao động đã được cấp sổ BHXH.

       2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

       VI. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

        1. Thành phần hồ sơ:               

       1.1. Người tham gia: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

       1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

        2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

       VII. Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

         1. Thành phần hồ sơ:

        1.1. Người tham gia:

         a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

         b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi đã hiến bộ phận cơ thể người.

         1.2. UBND xã: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05) đối với các đối tượng do UBND xã lập danh sách.

         1.3. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (trường hợp người tham gia đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04).

         VIII. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

           1. Thành phần hồ sơ:

          a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết;

          b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);

          c) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

         2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 
 


 

 

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN