Thực hiện mức lương tối thiểu vùng và mức lãi suất chậm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 01/01/2020.

13/01/2020 09:47 AM


Ngày 13/01/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 33/BHXH-QLT về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng và mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN từ 01/01/2020.

          Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương; Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Thông báo số 63/TB-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo quy định mới về mức lương tối thiểu vùng và mức lãi suất chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 01/01/2020 như sau:

         1. Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) - Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. - Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện còn lại. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

         Trong tháng 01/2020, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới. Đến ngày 31/01/2020, đơn vị không lập hồ sơ điều chỉnh, hoặc điều chỉnh không đúng quy định, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

          Cơ quan BHXH chỉ thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN và giải quyết chế độ cho người lao động sau khi đơn vị thực hiện điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động theo mức lương tối thiểu vùng nêu trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động hoàn toàn chịu trách nhiệm.

          2. Lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

          - BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 0,9666%/tháng

          - BHYT: 0,9766%/tháng

         BHXH tỉnh Tuyên Quang thông báo để đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN