Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2020.

05/02/2020 08:02 AM


Ngày 31/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

           Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong tỉnh, trong nước về tình hình biển, đảo Việt Nam. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam đối với các nước láng giềng.

           Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, vừa lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về biển, đảo; công tác tuyên truyền cần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính chủ động, nhạy bén, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin chính thống theo chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên Biển Đông và những vùng biển khác thuộc chủ quyền của ta. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đối tượng cụ thể để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa.

          Tiếp tục đổi mới, chủ động tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong triển khai thực hiện đại hội đảng các cấp. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tiếp tục tuyên truyền các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành, địa phương liên quan điến biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tuyên truyền về những kết quả tích cực trong hợp tác quốc tế về biển, đảo; những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển, về đại dương, về kỹ năng sinh tồn; về công tác phòng, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ môi trường biển cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt cho học sinh, sinh viên…

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN