Từ 01/7/2020: Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động

13/04/2020 09:16 AM


Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới (tăng hơn 7,38% kể từ ngày 01/7/2020) đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

          Theo đó, việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) hưởng lương từ Ngân sách nhà nước được lợi mà NLĐ làm việc cho cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước cũng tăng thêm nhiều quyền lợi. Cụ thể:

          1. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản bằng 480.000 đồng/ngày (hiện hành là 447.000 đồng).

          2. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 3.200.000 đồng (hiện hành là 2.980.000 đồng). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 3.200.000 đồng (hiện hành là 2.980.000 đồng) cho mỗi con.

          3. Mức trợ cấp một lần với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được thực hiện như sau:

         - Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 8.000.000 đồng (hiện hành là 7.450.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng (hiện hành là 745.000 đồng);

        - Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

       4. Mức trợ cấp hằng tháng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được thực hiện như sau:

      - Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 480.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 32.000 đồng (hiện hành là 29.800 đồng);

      - Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

       5. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật BHXH năm 2014, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1.600.000 đồng (hiện hành là 1.490.000 đồng).

       6. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 57.600.000 đồng (hiện hành là 53.640.000 đồng).

      7. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 400.000 đồng (hiện hành là 372.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 640.000 đồng (hiện hành là 596.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

      8. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH năm 2014 bằng 1.600.000 đồng (hiện hành là 1.490.000 đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014.

      9. Mức trợ cấp mai táng bằng 16.000.000 đồng (hiện hành là 14.900.000 đồng).

     10. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 800.000 đồng (hiện hành là 745.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.120.000 đồng (hiện hành là 1.043.000 đồng).

     11. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1.600.000 đồng (hiện hành là 1.490.000 đồng), trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH năm 2014.

      12. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 240.000 đồng (hiện hành là thấp hơn 223.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả./. 

Tạp chí BHXH

  • TIN BÀI LIÊN QUAN