Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

24/04/2020 08:50 AM


Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 20/3/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 31/3/2020 của Đảng ủy BHXH tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Từ ngày 21 đến hết ngày 23/4/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Hội nghị học tập ngày 21/4/2020

            Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của ngành. Từ ngày 21 đến hết ngày 23/4/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức cho đảng viên và quần chúng các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”(mỗi buổi học tập chuyên đề không quá 20 người, mỗi người ngồi cách nhau 2m và phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định).

          Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHXH tỉnh đã quán triệt 1 số nội dung về học tập chuyên đề năm 2020. Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, người đứng đầu, của đảng viên về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt của Đảng bộ BHXH tỉnh và các chi bộ trực thuộc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Hội nghị học tập ngày 22/4/2020

          Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng được xem video nội dung tuyên truyền do báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.

          Đối với đảng viên cần liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; Mỗi đảng viên chọn một nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2020.

         Đồng thời, nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng nói riêng và xã hội nói chung.

Hội nghị học tập ngày 23/4/2020

           “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc.

            Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 và các năm tiếp theo là cách làm thiết thực nhất, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2020; góp phần vào thành công của quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

          Thông qua hội nghị, giúp đảng viên và quần chúng hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên và quần chúng. Theo  đó cấp ủy, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nghiêm túc triển khai thực hiện một cách cụ thể, hiệu quả; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa và với các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đề ra, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tiền đề tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Việc tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

BBT