Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH các huyện tháng 5/2020

04/05/2020 03:46 PM


BHXH tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo BHXH huyện tháng 5/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2020

STT Họ và tên Chức vụ Ngày tiếp công dân Ghi chú
I Lãnh đạo BHXH tỉnh      
1 Hà Thị Nhung Phó Giám đốc 11/5/2020  
2 Phạm Đình Chính Phó Giám đốc 20/5/2020  
II BHXH huyện Yên Sơn      
1 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 06/5/2020  
2 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc 19/5/2020  
III BHXH huyện Sơn Dương      
1 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 11/5/2020  
2 Nguyễn Đại Thủy Giám đốc 20/5/2020  
IV BHXH huyện Hàm Yên      
1 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 11/5/2020  
2 Nguyễn Trung Kiên Giám đốc 20/5/2020  
V BHXH huyện Chiêm Hóa      
1 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 11/5/2020  
2 Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 20/5/2020  
VI BHXH huyện Na Hang      
1 Bùi Lưu Thành Giám đốc 11/5/2020  
2 Bùi Lưu Thành Giám đốc 20/5/2020  
VII BHXH huyện Lâm Bình      
1 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 11/5/2020  
2 Đỗ Văn Cảm Giám đốc 20/5/2020  

 

BBT