Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

06/01/2020 08:57 AM


Ngày 03/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2020 quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 623 điểm cầu trên cả nước

Đ/c Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị taijd diểm cầu Tuyên Quang

          Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh. Đại diễn lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tham dự hội nghị.

         Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho thấy, cuộc cách mạng mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân. Để chủ động tham gia cuộc cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

         Nghị quyết thể hiện quan điểm chỉ đạo phải chủ động, tích cực tham gia cuộc là yêu cầu tất yếu khách quan, quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nuớc; phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp; phát huy tối đa các nguồn lực, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc cách mạng. Nghị quyết cũng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể về cuộc cách mạng đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

        Nghị quyết đề ra 8 nhóm giải pháp chủ động tham gia cuộc cách mạng, trong đó giải pháp đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng; xây dựng chính sách hạ tầng thiết yếu là những giải pháp quan trong hàng đầu.

Đ/c Tạ Đức Tuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, họa động báo cáo viên năm 2019

          Năm 2019, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ báo cáo viên ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên. Nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng, trong công tác tuyên giáo được nâng lên; đội ngũ báo cáo viên được quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng thường xuyên hơn; quyền lợi, chế độ của báo cáo viên theo quy định được quan tâm hơn. Đặc biệt, năm 2019 đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi 2019. 

          Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền miệng được xác định là yêu cầu cấp bách và cần thiết. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền miệng, làm tốt công tác này sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần vào công cuộc đấu tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo TQ

  • Lượt truy cập: 108268
  • Tháng này: 11707
  • Hôm nay: 392
  • Đang trực tuyến: 33