Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (57)
Trích yếu: Thông tư của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày có hiệu lực:
21/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Ngày ban hành:
23/07/2012
Ngày có hiệu lực:
23/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Ngày ban hành:
12/06/2012
Ngày có hiệu lực:
12/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
13/06/2012
Ngày có hiệu lực:
13/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NÐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Chính Phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Ngày ban hành:
24/05/2012
Ngày có hiệu lực:
24/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NÐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NÐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
22/05/2012
Ngày có hiệu lực:
22/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2011/NÐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Chính Phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Ngày ban hành:
14/05/2012
Ngày có hiệu lực:
14/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch Của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính Phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành:
05/04/2012
Ngày có hiệu lực:
05/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực